Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

0

Giới thiệu Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

I. Toàn văn Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dân ta thường nói : đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành so với đảng viên và cán bộ ta .

Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm cách mạng tháng 8 thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu  nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng: Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng ta và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, Đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.

Đảng ta đã huấn luyện và đào tạo một thế hệ người trẻ tuổi cách mạng, gái cũng như trai, rất nhiệt huyết, dũng mãnh trong mọi công tác làm việc .
Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng danh như vậy .
Song bên cạnh những chiến sỹ tốt ấy, còn có 1 số ít ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém .
Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến quyền lợi riêng của mình trước hết. Họ không lo “ mình vì mọi người ” mà chỉ muốn “ mọi người vì mình ” .
Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại khó khăn, khó khăn vất vả, sa vào tham ô, hủ hóa, tiêu tốn lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích vị thế quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời trong thực tiễn, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có niềm tin nỗ lực vươn lên, không chịu học tập để tân tiến .
Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức triển khai, tính kỷ luật, kém niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân .
Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm đáng tiếc .
Để làm cho tổng thể cán bộ, đảng viên xứng danh là chiến sỹ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chủ trương của Đảng, về trách nhiệm và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành thực tế phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng ngay thật phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ hoạt động và sinh hoạt của chi bộ phải tráng lệ. Công tác kiểm tra của Đảng phải ngặt nghèo .
Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt quyền lợi của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải nhất quyết quét sách chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, tu dưỡng tư tưởng tập thể, niềm tin đoàn kết, tính tổ chức triển khai và tính kỷ luật. Phải sâu xa thực tiễn, thân thiện quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi trách nhiệm .
Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày xây dựng Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của tất cả chúng ta. Đó cũng là một việc làm thiết yếu để giúp tổng thể cán bộ, đảng viên đều văn minh, góp phần nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước toàn thắng và kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công xuất sắc .
T.L.

II. Bối cảnh ra đời của tác phẩm

Tình hình cách mạng Nước Ta vào thời gian quản trị Hồ Chí Minh viết tác phẩm. Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng chăm sóc nhiều nhất đến yếu tố nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Chủ Tịch Hồ Chí Minh càng chăm sóc nhiều hơn đến yếu tố này. Trong di sản mà người để lại cho toàn Đảng, toàn dân có nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chỉ bàn về đạo đức cách mạng và mặt trái chiều với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. ( Năm 1948, bài Chủ nghĩa cá nhân ; năm 1949, tác phẩm Cần kiệm liêm chính ; Tháng 1 năm 1955, Đạo đức công dân ; tháng 6 năm 1955, Đạo đức cách mạng ; năm 1958, Đạo đức cách mạng … )
Những tác phẩm, bài nói, bài viết bàn về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh được viết và công bố vào những thời gian rất có ý nghĩa. Đặc biệt, nhân ngày kỷ niệm 39 năm ngày xây dựng Đảng, ngày 3/2/1969, báo Nhân dân đăng bài Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh .
Vào đầu năm 1969 cuộc kháng chiến cứu nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang diễn ra kinh khủng. Đế quốc Mỹ đã thất bại trong thực thi kế hoạch cuộc chiến tranh cục bộ, buộc phải ngừng ném bom miền Bắc và gật đầu đàm phán 4 bên về lập lại tự do ở Nước Ta tại Paris, nhưng chúng vẫn ngoan cố thực thi kế hoạch Việt Nam hóa cuộc chiến tranh ở miền Nam Nước Ta. Miền Bắc, trong thời kỳ đó, cần tranh thủ điều kiện kèm theo trong thời điểm tạm thời có độc lập, triển khai hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh, tăng nhanh sản xuất, tăng cường chi viện cho tiền tuyến. Trong toàn cảnh ấy, thiết yếu phải tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, cũng cố mặt trận tư tưởng, ngăn ngừa xu thế xả hơi sau nhiều năm chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ .
Đầu năm 1969, nhân ngày toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị sẵn sàng kỷ niệm 39 năm ngày xây dựng Đảng, lần kỷ niệm tiên phong sau mấy năm chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, quản trị Hồ Chí Minh viết bài : Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xem đó là trách nhiệm rất quan trọng trong công tác làm việc thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta hoàn thành xong thắng lợi trách nhiệm trong quá trình mới .
Đây là bài viết ở đầu cuối của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Dù rất ngắn gọn, nhưng vấn đề được Người đề cập trong bài viết này mang tính tổng kết thực tiễn ; bổ trợ, tăng trưởng tư tưởng, lý luận về kiến thiết xây dựng Đảng nói chung, về đạo đức nói riêng .
Hiện nay, trước nhu yếu ngày càng cao của sự nghiệp thay đổi quốc gia, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, để làm tốt trách nhiệm kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của Đảng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần học tập, không cho thâm thúy tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân .

2. Vài nét về sự ra đời của bài viết

Nhận rõ tính cấp thiết của công tác làm việc tư tưởng chính trị ở thời gian có ý nghĩa bước ngoặc của cuộc khánh chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 25/1/1969, Bác cho mời chiến sỹ đảm nhiệm Tuyên huấn của Đảng đến giao trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị bài viết nhân ngày kỷ niệm 39 năm ngày xây dựng Đảng. Bác nói rõ mục tiêu, nội dung và nhấn mạnh vấn đề nhu yếu : ngắn, gọn, tập trung chuyên sâu vào chủ đề : Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. ( Và đó cũng là tên của bài báo ) .
Ngày 28/1/1969, Bác sửa lại bài viết rồi cho đánh máy thành nhiều bản gửi đến từng chiến sỹ Ủy viên Bộ Chính trị đề xuất tham gia quan điểm. Dưới hình thức tham gia một bài viết trong dịp kỷ niệm ngày xây dựng Đảng, mỗi chiến sỹ Ủy viên Bộ Chính trị có trong tay một tài liệu mà ngay câu tiên phong là : Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng .
Chiều ngày 30/1/1969, Bác cùng Văn phòng đọc lại quan điểm góp phần của từng chiến sỹ Ủy viên Bộ Chính trị, bổ trợ vào bản thảo, cho đưa đi đánh máy. Bác dặn đánh máy xong gửi lại để Bác sửa lần cuối .
Ba giờ rưỡi chiều ngày 1/2/1969, chiến sỹ đảm nhiệm Tuyên huấn sang gặp Bác, xin bản thảo chính thức để kịp gửi đăng báo .
Cầm bản thảo ở đầu cuối do Bác tự tay đánh máy, so sánh bản thảo đầu do Ban Tuyên huấn chuẩn bị sẵn sàng, chiến sỹ cán bộ tuyên huấn gượng cười thưa với Bác :
Cháu sửa hết cả rồi còn gì nữa đâu ạ !
Bác mỉm cười độ lượng :
Bác chữa nhưng vẫn còn giữ nguyên ý chính của bài là : Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Cái đó là quan trọng nhất .
Đồng chí đảm nhiệm Tuyên huấn xin phép với Bác cho sửa lại đầu đề bài báo, đưa vế Nâng cao đạo đức cách mạng lên lên trước vế Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, với nguyên do là cán bộ, đảng viên ta nói chung là tốt, ưu điểm là cơ bản .
Bác quay sang hỏi quan điểm chiến sỹ Văn phòng :
Ý kiến chú thế nào ?
Đồng chí cán bộ Văn phòng nhất trí với quan điểm chiến sỹ đảm nhiệm Tuyên huấn .
– Ý kiến của các chú, Bác thấy cũng có lý. Nhưng Bác còn phân vân điều này, ví như : mái ấm gia đình các chú tiết kiệm chi phí shopping được bộ bàn và ghế, giường tủ mới, vậy trước khi kê vào phòng, các chú có quét dọn nhà cửa thật sạch hay cứ để rác rưởi nhơ bẩn mà khiêng bàn và ghế, gường tủ vào ?
Mọi người còn đang lúng túng chưa biết vấn đáp thế nào thì Bác đã nói :
Vì cả hai chú đã ý kiến đề nghị, là hầu hết, Bác đồng ý nhường bộ, đổi lại tên đầu bài : Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nhưng ở trong bài thì dứt khoát phải để nguyên ý của Bác Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng .
Lời dạy đó của Bác đến thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta càng thấy vô cùng thâm thúy. Sau gần 40 năm, lời dạy của Người vẫn là phương hướng phấn đấu so với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lúc bấy giờ để “ giữ gìn Đảng ta thật trong sáng ”, phải “ xứng danh là người chỉ huy, là người nô lệ trung thành với chủ của nhân dân ” .

III. Những nội dung chủ yếu của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Với bài viết chưa đến 700 chữ, Hồ Chí Minh tập trung chuyên sâu nêu bật ba nội dung hầu hết :

1.Những thành tựu cách mạng và tấm gương đạo đức trong cán bộ, đảng viên

Bài viết mỡ đầu bằng hai câu mang tính khẳng định: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”.

“ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau ” là cách nói dân gian bộc lộ tình cảm của nhân dân so với cán bộ, đảng viên, phỏng theo vấn đề “ tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc ”. Đó cũng là mong ước mà Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên. Trong các tác phẩm, bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập đến vấn đề trên. Năm 1947, trong Thư gửi các bạn thanh nỉên, Hồ Chí Minh yên cầu, người trẻ tuổi, nhất là cán bộ Đoàn, phải triển khai cho được : “ Các sự hi sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng rảnh rỗi thì mình nhường người ta hưởng trước ( tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc ) ” 1. Năm 1955, trong bài Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng đại đa số chiến sỹ cách mạng là những người có đạo đức, cả đời hết lòng rất là ship hàng nhân dân, hoạt động và sinh hoạt ngày thường thì gương mẫu, khó khăn, chất phác, nghĩa là : “ Lo, thì trước thiên hạ ; hưởng, thì sau thiên hạ ” 2. Tháng 3 – 1961, trong bài kiến thiết xây dựng những con người phải ra sức góp công, góp phần để kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội, chớ nên “ ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau ” mà phải “ chí công, vô tư ” và phải có ý thức “ lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ ”. Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn : “ Đó là đạo đức của người cộng sản ” 3. Tiếp đó, tháng 12/1961, chuyện trò với những cán bộ, đảng viên đang hoạt động giải trí lâu năm ở Nghệ An, Hồ Chí Minh chỉ rõ, ngoài quyền lợi của nhân dân, Đảng ta không có quyền lợi nào khác. Sự khổ sở, khó khăn vất vả thì đảng viên ta đi trước, khi sướng thì đảng viên ta hưởng sau. Chắc các chiến sỹ đều hiểu câu : “ Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc ” chứ không phải là “ Tiên thiên hạ chi lạc nhi lạc, hậu thiên hạ chi ưu nhi ưu ” .
Trong tác phẩm, Hồ Chí Minh đã nêu lên những thắng lợi to lớn với cách mạng Nước Ta mà một trong những nguyên nhân tạo nên các thắng lợi đó chính là sự gương mẫu, tận tụy của cán bộ, đảng viên, đi đầu, chỉ huy toàn dân triển khai :
Một là, “ làm cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc ” .
Về ý nghĩa thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh viết : “ Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Nước Ta ta hoàn toàn có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bản địa bị áp bức nơi khác cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng : lần này là lần tiên phong trong lịch sử dân tộc cách mạng của các dân tộc bản địa thuộc địa và nữa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã chỉ huy cách mạng thành công xuất sắc, đã nắm chính quyền sở tại toàn nước ” 1 .
Hai là, “ kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi ”, tức là thắng lợi của cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp ( 1945 – 1954 )
Theo Hồ Chí Minh, với thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954, “ Lần tiên phong trong lịch sử vẻ vang, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Nước Ta, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên quốc tế ” 1 .
Ba là, “ Ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước vừa thiết kế xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ” .
Hồ Chí Minh chỉ rõ : “ Hai trách nhiệm ấy đều nhằm mục đích một tiềm năng chung là : củng cố hoà bình, triển khai thống nhất nước nhà trên nền tảng độc lập và dân chủ ”. Thực hiện thắng lợi hai trách nhiệm ấy là cuộc đấu tranh gay go, kịch liệt, lâu dài hơn nhưng Hồ Chí Minh tin cậy thâm thúy rằng đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta, nước Nước Ta nhất định sẽ thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội .
– Hồ Chí Minh chứng minh và khẳng định, tác nhân quyết định hành động tạo nên những thắng lợi to lớn đó là sự chỉ huy sáng suốt của Đảng cộng sản Nước Ta ; là sự hi sinh, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên .
Từ giữa những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã đặt yếu tố : “ Cách mệnh trước hết phải có cái gì ? ”, Người vấn đáp : “ Trước hết, phải có Đảng cách mệnh ” 2. Trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh chỉ rõ : “ Đảng ta chỉ huy rất sáng suốt, đã đưa dân tộc bản địa ta tiến lên không ngừng, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ”. Theo Hồ Chí Minh, những thắng lợi đó được tạo nên bởi rất nhiều cán bộ, đảng viên đã lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Người viết : “ Trong lịch sử dân tộc đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động giải trí hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ đảng viên, tỏ ra rất dũng mãnh, gương mẫu, khó khăn đi trước, tận hưởng đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang ” .
Trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh không kể tên những cán bộ, đảng viên “ gian nan đi trước, tận hưởng theo sau ”. Tuy nhiên, nhiều lần Hồ Chí Minh đã nói trong Đảng ta có cả trăm nghìn cán bộ, đảng viên đã đặt quyền lợi giai cấp, dân tộc bản địa lên trên hết, trước hết, đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh hết thảy, hi sinh cả tính mạng con người mình cho Đảng, giai cấp, dân tộc bản địa, đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng khai hoa, tác dụng tốt đẹp như ngày này. Những người được Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều lần là Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ … Năm 1960, nhân ngày kỷ niệm 30 năm ngày xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh đã nêu dẫn chứng nổi bật về sự phấn đấu quyết tử của những đảng viên cấp cao : “ Trong 31 chiến sỹ lúc bấy giờ là Uỷ viên Trung ương ta, trước ngày khởi nghĩa đã được đế quốc Pháp khuyến mãi ngay cho 222 năm tù đày. Đó là không kể những án tử hình vắng mặt và những cuộc vượt ngục trước khi hết hạn ở tù ” 1 .
– Hồ Chi Minh nhiều lần chỉ rõ tuổi trẻ là mùa xuân của quốc gia, người trẻ tuổi là đội hậu bị của Đảng, tu dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một yếu tố kế hoạch. Mùa xuân năm 1952, Hồ Chí Minh gửi thư chúc tết gần 100 người trẻ tuổi nam, nữ kiểu mẫu trên tổng thể các nghành : bộ đội, dân công, công nhân, nông dân, sinh viên, tri thức …, trong đó người trẻ nhất 16 tuổi, người lớn nhất 30 tuổi 2. Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Người viết : “ Đảng ta đã giảng dạy một thế hệ người trẻ tuổi cách mạng, gái cũng như trai, rất nhiệt huyết, dũng mãnh trong mọi công tác làm việc ”. Những người trẻ tuổi gái, trai cách mạng được Hồ Chí Minh thường nhắc đến là Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý … Người tôn vinh : “ Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng danh như vậy ” .

2. Những tật bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên

Mở đầu phần viết về tình hình chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh cho rằng, “ bên cạnh những chiến sỹ tốt ấy, còn có một số ít ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém ”, “ mang nặng chủ nghĩa cá nhân ”. Trước đó, trong các tác phẩm, bài nói, bài viết của mình Hồ Chí Minh thường sử dụng hai cụm từ có nội hàm cơ bản giống nhau là : chủ nghĩa cá nhân và cá nhân chủ nghĩa. Tuỳ theo điều kiện kèm theo, thực trạng, đối tượng người dùng mà Người trình diễn đặc trưng, thực chất và những biểu lộ chính của chủ nghĩa cá nhân. Khi trình diễn quan điểm của mình về chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh xuất phát từ thái độ, mối quan hệ giữa cá nhân với Tổ quốc, với chính sách, với nhân dân, với việc làm, với các truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa và chuẩn mực đạo đức cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng, cái gì trái với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Trong mối quan hệ với chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh cho rằng : “ Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch tàn tệ của chủ nghĩa xã hội ” 1 .
– Hồ Chí Minh thường căn dặn, cách mạng và những người cách mạng phải thắng lợi ba quân địch :
+ Chủ nghĩa tư sản và bọn đế quốc ;
+ Thói quen và truyền thống cuội nguồn lỗi thời ;
+ Chủ nghĩa cá nhân .
Hồ Chí Minh gọi chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, kẻ địch ở bên trong .
Người so sánh : “ Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra ” 1. Vì vậy, tư tưởng đồng nhất của Hồ Chí Minh là nhất quyết chống mọi quân địch, đồng thời với đấu tranh đến cùng chống ngoại xâm theo ý thức “ hễ còn một tên xâm lược trên quốc gia ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi ”, phải nhất quyết “ quét sạch chủ nghĩa cá nhân ”. Người nhấn mạnh vấn đề, chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy khốn khác. Có thể nêu trên 10 loại bệnh phát sinh từ chủ nghĩa cá nhân mà Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết trước đó .
1 – Bệnh quan liêu. Quan liêu là bệnh của những người và những cơ quan chỉ huy xa rời trong thực tiễn, xa bộ đội, xa nhân dân, mất dân chủ. Các ông quan liêu khi được phân công đảm nhiệm ở vùng nào, việc gì thì như một ông vua con, tha hồ hạch sách, hoạnh hoẹ ở vùng ấy, nghành ấy. Đối với cấp trên thì xem thường, với cấp dưới cậy quyền ép chế, với quần chúng thì quan cách. Bệnh quan liêu để lại những hậu quả nặng nề so với Đảng, Nhà nước và xã hội, trước hết là tham ô, tiêu tốn lãng phí cần phải tàn phá bệnh quan liêu .
2 – Bệnh tham lam. Những người mắc bệnh này đều đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của Đảng, của dân tộc bản địa. Họ không lo “ mình vì mọi người ” mà chỉ muốn “ mọi người vì mình ”, chà đạp lên quyền lợi của cách mạng, của nhân dân. Do đó họ tự tư, tự lợi ”, dùng của công thao tác tư, dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục tiêu riêng của mình, tham ô, hủ hoá, hoạt động và sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi .
3 – Bệnh lười biếng. Tự cho mình cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. làm biếng học hỏi, làm biếng tâm lý. Ngại khó khăn, gian nan. Việc dễ thì tranh lấy cho mình, việc khó thì đùn cho người khác. Gặp việc nguy khốn thì tìm cách trốn tránh .
4 – Bệng kiêu ngạo. Tự cao, tự đại, hay lên mặt. Ưa người ta khen ngợi, tâng bốc mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công xuất sắc thì khoe khoang, vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn người khác phê bình mình. Việc gì cũng muốn làm thày người khác .
5 – Bệng hiếu danh. Tham danh, trục lợi, thích vị thế quyền hành, tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Vì tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì ý thức lung lay. Những người đó chỉ biết lên mà không biết xuống. Chỉ chịu được sướng mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm quản trị này, uỷ viên nọ, chứ không ham công tác làm việc thiết thực .
6 – Bệnh “ hữu danh, vô thực ”. Làm việc không thiết thực, không từ chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới làm lên. Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít suy ra nhiều, để làm một bản báo cáo giải trình cho oai, nhưng xét kỹ lại thì rỗng tuếch .
7 – Bệnh cận thị. Không trông xa, thấy rộng. Những yếu tố to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chút những việc vụn vặt. Những người như vậy chỉ trông thấy sự lợi, hại nhỏ nhen mà không thấy sự lợi, hại to lớn .
8 – Bệnh tị nạnh. Cái gì cũng muốn “ bình đẳng ”, sinh ra hiểu nhầm hai chữ “ bình đẳng ”. Không hiểu rằng người khoẻ gánh nặng, người yếu gánh nhẹ. người thao tác nặng phải ăn nhiều, người thao tác dễ thì ăn ít .
Thế mới là bình đẳng .
9 – Bệnh xu nịnh, a dua. Những người trước mặt thì ai cũng tốt, sau sống lưng thì ai cũng xấu. Thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi. Theo gió bẻ buồm, không có khí khái .
10 – Bệnh kéo bè, kéo cánh. Ai hợp với mình thì người xấu mấy cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Từ đó đi đến bè đảng, chia rẽ, mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức triển khai, kỷ luật, kém ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước .
Sự nghiên cứu và phân tích mạng lưới hệ thống, thâm thúy, đúng chuẩn của Hồ Chí Minh về những bộc lộ chính của chủ nghĩa cá nhân dưới các dạng bệnh cho thấy mạng lưới hệ thống này trái chiều với đạo đức cách mạng, có hại cho cách mạng. Trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Người viết : “ Tóm lại, do chủ nghĩa cá nhân mà phạm nhiều sai lầm đáng tiếc ” .
Hiện nay, những tật bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân vẫn đang sống sót trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Ôn lại những lời dạy của Hồ Chí Minh là cơ sở để cán bộ, đảng viên tự phê bình, phê bình dưới sự giám sát, góp ý của nhân dân .

3. Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn, trái chiều với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân, do đó, nâng cao đạo đức cách mạng không hề tách rời với chống chủ nghĩa cá nhân, luôn luôn gắn xây với chống. Xây là để nâng cao đạo đức cách mạng, chống là hướng tới tiềm năng quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh chủ trương, “ Phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng ” và nâng cao đạo đức cách mạng để tăng sức mạnh chống chủ nghĩa cá nhân. Những giải pháp hầu hết để nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Hồ Chí Minh đề cập sáng rõ trong bài viết nhân kỷ niệm 39 năm ngày xây dựng Đảng .
– Giải pháp từ phía Đảng
Cán bộ, đảng viên là những người của tổ chức triển khai. Do đó Hồ Chí Minh yên cầu, để nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Những giải pháp đa phần để nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, Đảng phải :
Thứ nhất, tăng cường giáo dục trong toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chủ trương của Đảng, về trách nhiệm và đạo đức của người đảng viên .
Thực chất đây là giải pháp nhằm mục đích thiết lập nền tảng tư tưởng, lý luận, kim chỉ nan cho hành vi, tạo dựng cái nền, cái gốc của toàn Đảng và với mỗi cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vấn đề, để làm tròn thiên chức của mình, mỗi đảng viên phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, củng cố lập trường giai cấp vô sản, cố gắng nỗ lực nắm vững những quy luật của cách mạng Nước Ta, phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, nhất quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ; tu dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm thiết kế xây dựng nước nhà ; một lòng, một dạ phấn đấu vì quyền lợi tối cao của cách mạng và Tổ quốc .
Thứ 2, thực hành thực tế tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng .
Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật tăng trưởng của Đảng, là vũ khí sắc bén trong công tác làm việc thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là phương thuốc hay nhất, giúp cho toàn Đảng và mỗi đảng viên thay thế sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tân tiến không ngừng, ngày một mạnh thêm. Hồ Chí Minh yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự thay thế sửa chữa như rửa mặt mỗi ngày. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh và Đảng sẽ khoẻ mạnh vô cùng .
Nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, theo Hồ Chí Minh có nghĩa là :
+ Tự phê bình và phê bình phải có tình chiến sỹ thương mến trợ giúp lẫn nhau, thấu lý, đạt tình .
+ Tự phê bình và phê bình phải ráo riết, triệt để, không nể nang, không thêm, không bớt, không dùng những lời mỉa mai, cay độc, châm chọc, phải vạch rõ cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, phê bình địa thế căn cứ vào việc làm, chứ không suy diễn, quy kết .
Hồ Chí Minh căn dặn, khi tự phê bình và phê bình cần phải đề phòng :
+ Những cán bộ, đảng viên đầu tư mạnh, tận dụng phê bình để “ đập cho tơi bời ”, để đạt mục tiêu tự tư, tự lợi .
+ Những cán bộ, đảng viên “ dĩ hoà vi quý ”. Đó là những người miễn sao cho xong chuyện, không tự phê bình cũng chẳng phê bình ai .
+ Những cán bộ cực đoan, máy mốc, thái độ “ so với những người có khuyết điểm và sai lầm đáng tiếc … như so với hổ mang, thuồng luông ” 1 .
Thứ ba, chế độ sinh hoạt và kỷ luật đảng phải nghiêm minh. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản là tổ chức triển khai cao nhất, ngặt nghèo nhất, là đội tiền phong của giai cấp công nhân và cả dân tộc bản địa. Do đó, chế độ sinh hoạt đảng từ chi bộ đến cấp cao phải trang nghiêm. Hồ Chí Minh rất coi trọng chi bộ đảng. Người cho rằng “ Chi bộ tốt, thì mọi việc đều tốt ” 2. Với người cộng sản, sự nghiêm minh, ngặt nghèo không tách rời ý thức tự nguyện, tự giác. Hồ Chí Minh viết : Về kỷ luật, Đảng lao động Nước Ta phải có kỷ luật sắt, đồng thời là kỷ luật tự giác. Người chỉ rõ, muốn nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì công tác làm việc kiểm tra của Đảng phải chặt chẻ .
– Giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên
Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền chắc hàng ngày mà phải tăng trưởng và cũng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Vì vậy yên cầu mỗi người cán bộ, đảng viên phải bền chắc, trau dồi, hun đúc, nâng cao đạo đức cách mạng. Trong bài : Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh chỉ rõ :
Thứ nhất, “ Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt quyền lợi của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết ” .
Trong điều kiện kèm theo Đảng cầm quyền, số đông cán bộ, đảng viên là những người có chức, có quyền ; gắn liền với chức, quyền là danh và lợi. Do đó, đây là mối chăm sóc, là yếu tố được Hồ Chí Minh trở đi, trở lại nhiều lần. Người căn dặn, Đảng là đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động chứ không mưu cầu cho quyền lợi của một nhóm người nào, một cá nhân nào. Đảng viên là người thay mặt đại diện Đảng, đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy, quyền lợi của người đảng viên phải ở trong chứ không hề ở ngoài quyền lợi của Đảng, của giai cấp. Đảng và giai cấp thắng lợi và thành công xuất sắc tức là đảng viên thắng lợi và thành công xuất sắc. Nếu rời khỏi Đảng và giai cấp thì cá nhân dù tài năng đến mấy, cũng nhất định không tạo ra sự việc gì. Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn : “ Đạo đức cách mạng là vô luận trong thực trạng nào, người đảng viên cũng phải đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết. Nếu khi quyền lợi của Đảng và quyền lợi của cá nhân xích míc với nhau, thì quyền lợi cá nhân phải tuyệt đối phục tùng quyền lợi của Đảng ” 1 .
Thứ 2, “ Phải đi sâu xa trong thực tiễn, thân thiện quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân ” .
Mối quan hệ Đảng – Dân luôn là một tác nhân quyết định hành động thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vấn đề : “ Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên ” 2. Người nhận xét, trong đấu tranh giành chính quyền sở tại va trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mối quan hệ Đảng – Dân gắn bó rất ngặt nghèo ; từ khi hoà bình tái diễn, đi vào thiết kế xây dựng quốc gia thì số cán bộ, đảng viên quan liêu, xa rời quần chúng có xu thế tăng lên. Tháng 12 – 1958, Hồ Chí Minh viết : Hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số ít chiến sỹ. Họ tự cho mình làm gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng, mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Hồ Chí Minh phê phán những cán bộ, đảng viên xa rời thực tiễn, bắt quần chúng làm theo ý muốn, tư tưởng chủ quan của mình. Người gọi đó là những cán bộ, đảng viên thao tác theo cách khoét chân cho vừa giầy. Chân là quần chúng. Giầy là cách tổ chức triển khai và thao tác của ta. Ai cũng đóng giầy theo chân. Không ai đóng chân theo giầy. Người Tóm lại : “ Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe quan điểm của quần chúng ” 1 .

IV. Giá trị của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Mặc dù bài viết sinh ra cách đây gần 40 năm, nhưng những tư tưởng, quan điểm được Hồ Chí Minh nêu trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn giữ nguyên giá trị, luôn luôn được đặt trong chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước ta qua các thời kỳ cách mạng và được chăm sóc thâm thúy trong sự nghiệp thay đổi. Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, qua tác phẩm của Người, tất cả chúng ta cần nhận thức thâm thúy một số ít yếu tố sau đây :
– Trước hết, Đảng ta phải biểu lộ năng lực trí tuệ của mình, đề ra được đường lối đúng đắn, đưa cách mạng nước ta vượt qua khó khăn vất vả, thử thách, liên tục tiến lên. Đường lối thay đổi do Đảng ta khởi xướng và chỉ huy đã biểu lộ sự đúng đắn bằng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử dân tộc trong 20 năm qua. Những thành tựu đó cũng đã chứng tỏ các quan điểm do Hồ Chí Minh nêu lên từ năm 1960 : Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Trong quá trình tăng trưởng mới, quốc gia ta có nhiều thời cơ mới, đồng thời cũng có nhiều khó khăn vất vả, thử thách. Đổi mới là sự nghiệp mới lạ, chưa có tiền lệ. Cần phát huy ý thức độc lập, tự chủ, phát minh sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Nước Ta để liên tục cụ thể hoá hơn nữa đường lối thay đổi, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, tăng nhanh tổng lực công cuộc thay đổi, sớm đưa nước ta ra khỏi thực trạng kém tăng trưởng. Đảng phải chỉ huy sáng suốt, đưa dân tộc bản địa ta tiến lên không ngừng, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, như Hồ Chí Minh đã chứng minh và khẳng định trong bài : Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân .
– Hồ Chí Minh luôn khẳng định chắc chắn cán bộ là gốc của mọi việc làm, đạo đức là gốc của người cán bộ, muốn việc thành công xuất sắc hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Trong bài : Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh nhìn nhận, trong thực tiễn sản xuất và chiến đấu kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống Mỹ, cứu nước “ rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra can đảm, gương mẫu, khó khăn đi trước, tận hưởng theo sau ”. Thành tựu to lớn của 20 năm thay đổi đã chứng tỏ đa phần cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước vẫn xứng danh với lời khen của Hồ Chí Minh từ năm 1969 .
Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá IX tháng 1 – 2004 khẳng định chắc chắn : Qua thực thi cuộc hoạt động kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho thấy, phần đông cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ tin cậy vào công cuộc thay đổi và sự nghiệp chỉ huy của Đảng. “ Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò gương mẫu trong triển khai trách nhiệm chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, năng động, phát minh sáng tạo, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ; có phong thái thao tác, dân chủ, nói song song với làm ” 1. Quan điểm trên liên tục được không cho trong Văn kiện Đại hội X. Báo cáo về công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội X nêu rõ : “ Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu vào công cuộc thay đổi và sự chỉ huy của Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, năng động, phát minh sáng tạo trong công tác làm việc, lao động rèn luyện phẩm chất, năng lượng, có bước trưởng thành, đóng vai trò nồng cốt trong công cuộc thay đổi, góp thêm phần xứng danh vào thành quả chung của sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ” 1 .
Trong quy trình tiến độ cách mạng mới, tăng nhanh sự tăng trưởng của quốc gia, rất cần sự năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, biết cách tổ chức triển khai quần chúng triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ nào, trào lưu đó. Rõ ràng, trong tiến trình lúc bấy giờ việc chăm sóc kiến thiết xây dựng, tu dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ có khá đầy đủ phẩm chất đạo đức, có năng lượng phát minh sáng tạo, vừa hồng, vừa chuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là rất quan trọng .
– Quá trình quy đổi chính sách kinh tế tài chính, thiết kế xây dựng nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa, dữ thế chủ động, tích cực hội nhập kinh tế tài chính quốc tế không riêng gì tạo ra cho tất cả chúng ta thời cơ để tăng trưởng, mà cả những ảnh hưởng tác động xấu đi vào đạo đức, lối sống. Biểu hiện đơn cử là sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã trở nên nghiêm trọng hơn, Open trong tổng thể các bộ phận cấu thành của bộ phận chính trị, trên tổng thể các nghành, từ TW đến địa phương và cơ sở .
Thực trạng này đã được Hồ Chí Minh cẩn báo từ rất sớm mà nguyên do, như Bác đã chỉ rõ, là do một bộ phận cán bộ, đảng viên “ đang mang một balô chủ nghĩa cá nhân ” 1. Vì vậy, học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh, “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ” lúc này càng trở nên rất quan trọng và thiết yếu .
– Phòng chống tham nhũng, xấu đi trong mạng lưới hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt quan trọng là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, công chức nhà nước phải khởi đầu từ phòng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đây là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng để nâng cao đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những giải pháp, từ phía các cơ quan đảng đến cán bộ, được Hồ Chí Minh nêu ra trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân cách đây gần 40 năm vẫn còn nguyên giá trị, vì đó là những giải pháp rất cơ bản và rất thiết thực, phải làm thường xuyên. Thực hiện những giải pháp này, cần nhấn mạnh một luận điểm của Hồ Chí Minh, đó là, để biến chủ trương, chính sách thành hiện thực không cần chỉ giải pháp đúng mà cần hơn là sự quyết tâm và dũng khí thực hiện giải pháp ấy. Các chuyên gia nghiên cứu chống tham nhũng trên thế giới đều khẳng định, chống tham nhũng trước hết không bắt đầu bằng “đạo luật sắt” mà phải bắt đầu từ quyết tâm chính trị của người lãnh đạo; không chỉ bằng “bàn tay sắt”, mà trước hết phải bằng “bàn tay sạch”. Trong tổ chức lực lượng và tiến trình thực hiện cần tuân theo lời dạy của Hồ Chí Minh: “ Có chỉ tiêu kế hoạch rồi chưa đủ mà phải có biện pháp cụ thể, vững chắc, phải có tinh thần cố gắng rất cao để thực hiện bằng được kế hoạch đã đề ra. Chỉ tiêu kế hoạch một phần, biện pháp phải 2 phần, cố gắng phải 3 phần”1.

Tài liệu tham khảo: Hồ Chí Minh Toàn tập 12 – NXBCTQG, HN, 2000

Tải Toàn văn tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 

Tài liệu đính kèm

Source: https://hocchuan.com
Category: Bài Tập

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây